Bezárás
Payer Group

Lépjen velünk kapcsolatba

Step

PAYER International
Technologies GmbH

Reiteregg 6
8151 St. Bartholomä
AUSTRIA

+43 3123 2881 0
office@payergroup.com

Általános szerződési feltételek

PAYER International Technologies GmbH

 

1. Hatály / Ajánlat / Formai követelmények / Általános szerződési feltételek szerződéses partnerek számára
1.1. Szerződéseket kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek („ÁSZF”) alapján kötünk, függetlenük az adott jogügylet természetétől. A jelen ÁSZF nem csak az osztrák fogyasztóvédelmi törvény 1. §-a alá eső jogügyletekre vonatkozik. Minden nyilatkozatunk - különösen a szándéknyilatkozataink - az ÁSZF-en alapul. Az ÁSZF-től való eltérés kizárólag írásban érvényes.
1.2. Ajánlataink nem kötelező érvényűek és megerősítést igényelnek. A jelen ÁSZF-től eltérő szóbeli kötelezettségvállalások, külön megállapodások és hasonlók - különösen az értékesítési munkatársak, szállítók stb. részéről - nem kötelező érvényűek számunkra. Az általunk használt brosúrák, műszaki leírások stb. tartalma nem képezi szerves részét a teljesített megállapodásoknak, kivéve, ha erre írásban utalunk bennük.
1.3. A szerződéses partnerek általános szerződési feltételei, értékesítési feltételei, valamint szállítási feltételei stb. nem kötelező érvényűek számunkra még akkor sem, ha azok alkalmazása ellen nem tiltakoztunk kifejezetten.

 

2. Szállítás
2.1. Az Incoterms 2000 szerinti ex works („EXW”) szállítási feltételekkel szállítunk, melynek alkalmazását kifejezetten kikötjük, ha és amennyiben a jelen ÁSZF nem rendelkezik másképp; saját választásunk szerinti gyárunkból szállítunk, melynek pontos helyét legkésőbb akkor megadjuk szerződéses partnereinknek, amikor értesítjük, hogy az áru szállításra kész.
2.2. Kizárólag az írásban visszaigazolt szállítási határidők kötelező érvényűek. Abban az esetben, ha az üzletmenet bármilyen fennakadása miatt - legyen az sztrájk, munkáskizárás vállalatunknál, valamint vis major esemény vagy egyéb számunkra elkerülhetetlen körülmény - akadályoztatva vagyunk a szállítás teljesítésében, akkor mentesülünk a szállítási kötelezettségünk alól. Ezekben az esetekben jogunkban áll elállni a szerződéstől anélkül, hogy bármilyen kötelezettségünk keletkezne, vagy a lehető leggyorsabban szállítani szerződéses partnerünknek. Ezekről a körülményekről megfelelő időben tájékoztatjuk szerződéses partnereinket.
 

 

3. Veszélyek átadása - a kockázat átruházása
A kockázat átruházására a kikötött Incoterms 2000 szerinti ex works („EXW”) szállítási feltételekre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

 

4. Fizetési feltételek
4.1. Hacsak nincs eltérő rendelkezés, számláink a kiállítás napján esedékesek. Külön megállapodás hiányában kedvezmény levonására nincs lehetőség. Nincs lehetőség kedvezményre semmilyen esetben, ha vannak olyan esedékes vagy lejárt számlák, amelyek nem kerültek teljes egészében kifizetésre. Jogunkban áll a beérkező fizetéseket jóváírni a legrégebben lejárt esedékes számlákkal szemben, függetlenül az említett kifizetések kötelezettje által megadott rendeltetéstől.
4.2. Késedelmes fizetés esetén jogunkban áll legalább évi 10% mértékű kamatot felszámítani. Minden további követelés - többek között magasabb törvényes kamat vagy kártérítésen alapuló kamat - jogát fenntartjuk.
4.3. Az esedékes számlákkal kapcsolatos fizetési felszólítások és a behajtás miatt felmerülő minden költséget és kiadást, többek között a behajtócég költségeit, az ügyvédi díjakat és bírósági illetékeket stb. a kötelezett visel.

 

5. Tulajdonjog fenntartása
5.1. A tulajdonjog mindaddig fenntartjuk, amíg a kötelezett nem teljesítette minden kötelezettségét.
5.2. Szerződéses partnereink nem szerzik a szállított áruk tulajdonjogát mindaddig, amíg nem teljesítették minden kötelezettségüket, még akkor sem, ha megmunkálták vagy feldolgozták. Az így keletkezett új termékben olyan arányú tulajdonrészt szerzünk, ahogy az általunk szállított áru értéke aránylik a feldolgozott áruk értékéhez a megmunkálás vagy feldolgozás időpontjában.
5.3. Abban az esetben, ha érvényesítjük tulajdonjogunkat, jogunkban áll bármikor, bárhonnan értesítés nélkül elvinni az általunk szállított árukat. Ha tulajdonjogunkat érvényesítve elvisszük a szállított árukat, akkor szerződéses partnerünknek jóváírjuk a szállított áru 50%-kal csökkentett nettó értékét.
5.4. Amíg szerződéses partnerünk nem teljesített minden kötelezettségét, előzetes kifejezett hozzájárulásunk nélkül - melyet minden egyes esetben külön kell megadni - harmadik félnek átadni a szállított árukat, sem ellenszolgáltatás ellenében, sem ingyenesen.
5.5. Abban az esetben, ha szerződéses partnerünk rendelkezik a tulajdonunkat képező szállított áruk felett, akár a jelen rendelkezésekkel ellentétesen, akár kifejezett hozzájárulásunkkal, akkor ránk ruházza minden azokból eredő, harmadik felekkel szembeni követelését és belegyezik a velünk való szerződésbe.
5.6. Szerződéses partnerünk köteles felhívni a harmadik felek figyelmét tulajdonjogunk fennállására, és tájékoztatni őket követelései részünkre való átruházásáról

 

6. Garancia / Kártérítés / Termékinformáció
6.1. Az általunk szállított termékek minden hibáját azonnal írásban jelezni kell nekünk. Egyébként a garanciális vagy kártérítési igény megszűnik. Továbbá a velünk szemben támasztott garanciális és/vagy kártérítési igény feltétele, hogy az általunk szállított áruk a végső fogyasztónak eredeti csomagolásban és a használati útmutatóval és az arra, valamint használatukra vonatkozó megjegyzésekkel együtt kerültek átadásra.

6.2. Bármilyen jellegű hiba esetén, valamint hiányos mennyiségű szállítás vagy tévesen szállított áruk esetén jogunkban áll az árukat kijavítani, (részben) kicserélni vagy a hiányzó mennyiségeket leszállítani. Szerződéses partnerünknek csak akkor áll jogában elállni a szerződéstől, ha legalább 14 napos türelmi időt adott nekünk írásban.

6.3. Kártérítési igények csak abban az esetben érvényesíthetők velünk szemben, ha súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okoztunk kárt. Semmiféle kártérítési igény nem érvényesíthető velünk szemben, ha eltelt 10 év a szállítás dátuma vagy egyéb, a szerződéses kötelezettségeink teljesítésére irányuló cselekmény óta. Amennyiben a jogszabályok rövidebb határidőt írnak elő az ilyen követelések velünk szembeni érvényesítésére, akkor a törvény által előírt határidőket kell alkalmazni. Kártérítési kötelezettségünk legfeljebb 2 000 000 EUR (kettőmillió euró) összegig terjed.

6.4. Termékeink megfelelnek az ausztriai forgalomba hozatalra vonatkozó minden előírásnak, és szerződéses partnerünk kérésére és az ebből eredő minden költség és kiadás megtérítése ellenében rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő tanúsítványokat (megfelelőségi tanúsítványok) Ausztriára és minden más államra vonatkozóan, ahol termékeink szintén megfelelnek az előírásoknak. Abban az esetben, ha szerződéses partnerünk olyan országban kívánja forgalomba hozni termékeinket, ahol tanúsítványok szükségesek vagy termékeink műszaki vizsgálatát kérik, amelyekkel nem rendelkeztünk vagy amelyeket nem végeztünk el, szerződéses partnerünk kizárólagos felelőssége, hogy termékeink forgalomba hozhatók legyenek ezekben az országokban. Kérésre és minden költség és kiadás megtérítése ellenében szívesen segítünk ebben szerződéses partnereinknek.

6.5. A termékeink többsége újratölthető akkumulátorral működik, melyeket általános szabályként teljesen feltöltünk szállítás előtt. Ha nem használják a készülékeket, az akkumulátorok folyamatosan merülnek. A teljes lemerülés megelőzése érdekében hosszú idejű tárolás esetén fel kell tölteni az újratölthető akkumulátort. Ha nem töltik fel, akkor nem vállalunk garanciát a készülékekre és nem vállalunk felelősséget az ebből eredő károkért.

6.6. Az újratölthető akkumulátorral rendelkező termékeket nem szabad +40 Celsius fok feletti hőmérsékleten tárolni. Ez az újratölthető akkumulátorokban, valamint a készülékekben is javíthatatlan károsodásokat okozhat. Nem megfelelő tárolás esetén nem vállalunk garanciát a készülékekre és nem vállalunk felelősséget az ebből eredő károkért.

 

7. Biztosítékok / Beszámítás
7.1. Jogunkban áll lehívni minden részünkre nyújtott biztosítékot, pl. bankgaranciát, váltót, zálogot és kötvényt stb. bármilyen fennálló követeléssel szemben, függetlenül a biztosítékok kötelezett által megadott lehetséges rendeltetésétől.

7.2. A lehetséges velünk szembeni igényeknek a mi követeléseinkkel szembeni beszámítása nem megengedett.

 

8. Elválaszthatósági záradék
Abban az esetben, ha az ÁSZF valamennyi rendelkezése vagy egyes rendelkezései érvénytelen(ek vagy érvénytelenné válik/válnak, akár részben, akár teljes egészében, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

 

9. Joghatóság / Teljesítés helye
9.1. A velünk kötött szerződésekből eredő vagy azok kapcsán felmerülő minden jogvitára a graz-i illetékes bíróság kizárólagos joghatósága van kikötve. Fenntartjuk a jogot, hogy - saját választásunk szerinti - másik törvényi joghatóságot válasszunk a szerződéses partnerünk ellen indított keresetekhez.

9.2. A teljesítés helye mindig társaságunk bejegyzett székhelye.

 

10. Jogi fórum
Az Osztrák Köztársaság azon törvényei, amelyek kizárják az ütközési rendelkezéseket - különösen a nemzetközi magánjogról szóló osztrák törvény rendelkezései -, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) rendelkezéseit, kizárólagosan irányadóak.

 

11. Nyelv
Az ÁSZF-nek kizárólag a német nyelvű verziója kötelező érvényű, a más nyelvekre fordított verziók, különösen a jelen angol nyelvű, kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Az ÁSZF német nyelvű verziója és más nyelvekre fordított verziói közötti eltérés esetén a német verzió az irányadó.


Lépjen velünk kapcsolatba

3 országban rendelkezünk telephellyel, így nemzetközi ügyfeleink kiszolgálása részünkről biztosított

Lépjen velünk kapcsolatba

Step

Lépjen velünk kapcsolatba

3 országban rendelkezünk telephellyel, így nemzetközi ügyfeleink kiszolgálása részünkről biztosított

Lépjen velünk kapcsolatba